תקנון האתר

מבוא

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להן: “תנאי השימוש” ו/או “ההסכם”) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת יונימל (להלן: “יונימל”) תחת שמות המתחם הבאים: 

https://unimal.co” “unimal.co”  (להלן: “האתר”).

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין יונימל.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של יונימל. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

יונימל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של יונימל כפי שתפורט בהמשך (להלן: “מדיניות הפרטיות”) הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות מסדירה, איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, רכישת מוצרים ו/או שירותים, המידע האישי אותו תספק בעת יצירת חשבון, ומידע לגבי גישה ושימוש באתר ותכונותיו. יובהר כי כל שימוש באתר נתון למדיניות הפרטיות ולכל שינוי הנעשה בה.

רישומי המחשב של יונימל בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המיובאים ו/או המשווקים על ידי יונימל, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים (להלן: “החומרים”) הינם רכושה של יונימל או שיונימל מחזיקה בזכות השימוש בהם. יונימל שומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים.

אינך רשאי לעשות כל שימוש בחומרים, לרבות הורדת תכנים, העתקת תכנים, שימוש באתר אינטרנט אחר ו/או ברשת מחשבים אחרת, בין אם לצרכים פרטיים או לצרכים מסחריים. בכל מקרה, לא יהיה בשימוש באתר כדי לשנות את זכויות היוצרים בפרט ואת הזכויות הקנייניות של יונימל ככלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים הינו אסור בהחלט, ויהווה הפרה של זכויותיה של יונימל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמכור, תשווק או תפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים ו/או מהתכנים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של יונימל מראש ובכתב לעשות כן.

על המשתמש באתר נאסר: לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים; לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר; להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר, לרבות, מבלי לגרוע, “רובוטים”, “עכבישים” ו”מגרדים”; לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות אך לא רק, לנהוג באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת; להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר; לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו; לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו);

כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר ו/או הנוגד את תנאי השימוש, יונימל עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של יונימל להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק. יונימל תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה יונימל לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם (Domain name), פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר, הינם בבעלותה הבלעדית של יונימל ו/או מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי סימני המסחר unimal ו-יונימל (logo), הינם בבעלותה הבלעדית של יונימל וכי יונימל היא בעלת הזכויות בבסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים וכל פרט הקשור בהפעלתו של האתר.

לפיכך, יונימל שומרת לעצמה את הזכויות המנויות לעיל, ואין לראות בתנאי השימוש ו/או בכל תוכן אחר המופיע במסגרת האתר ככזה המעניק ו/או מעביר אילו מזכויותיה של יונימל. אין לעשות בזכויותיה של יונימל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב. כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.

מדיניות יונימל בנוגע להפרת זכויות קניין רוחני

יונימל מחוייבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל [email protected]. יונימל תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יונימל.

קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו יונימל קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שיונימל מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של יונימל ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט “https://unimal.counimal.co.il (בהתאמה לפי העניין) ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים); אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. כמו כן, אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יונימל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

כתב ויתור

האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על יונימל כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים והתכנים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסויימות ו/או אנשים מסויימים.

יונימל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אולם יונימל אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי יופיעו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

יונימל אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו. בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר.

יונימל לא תשא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.

יונימל לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או רוכשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

הפסקת פעילות וזמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות

כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים, כפופים לשינויים בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, יונימל שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו לרבות כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות, עם או ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. יונימל שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי יונימל לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר ו/או כל חלק ממנו. הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם לדרישות הגיל המינימלי) לגבי השימוש וההחזקה של כל מוצר ו/או שירות שנרכש מאתר זה. בעצם הזמנת עסקה מהאתר, אתה מצהיר כי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.

יונימל שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ו/או בשל קשיים טכניים בתפעול האתר.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על יונימל, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את יונימל, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד יונימל ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן ובמסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר (להלן: “הצדדים השלישיים”). יונימל אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור וכל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים אלו, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם.

כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של יונימל לעניינים אלו. יונימל לא תהא אחראית גם במקרים בהם התוכן אינו חוקי ו/או מפר זכויות צדדים שלישיים, ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים אצל הצדדים השלישיים, אליהם תגיע באמצעות קישורים המופיעים באתר. כמו כן, יונימל אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים. במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מהאתר ו/או לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.
מידע פרסומי / אי שידול

יש לציין כי עצם הימצאותו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של יונימל, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד יונימל בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

העברת זכויות

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין יונימל בנוגע לאמור בהם. יונימל תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה.

חריגה של יונימל מתנאי השימוש

במידה ותחליט יונימל לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של יונימל, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב את יונימל לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של יונימל בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה יונימל את ויתורה כאמור. כישלון של יונימל ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר

עצם ביצוע הזמנה של עסקה המוצעת באתר, לרכישת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הגולש המזמין את העסקה (להלן: “המזמין” ו/או “הגולש”) כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנן.

יונימל מציעה באתר מוצרים ו/או שירותים למכירה. בתנאי השימוש, מכונה ההשתתפות באיזה מן העסקאות האפשריות אשר המוצעות באתר “ביצוע ההזמנה” ו/או “הזמנת עסקה”.

במסגרת האתר, תציע יונימל מוצרים ו/או שירותים למכירה על פי התנאים המפורטים בהסכם הרכישה. יובהר כי לא יהיה לכל עסקה תוקף ללא חתימת הלקוח על הסכם הרכישה.

יצירת חשבון

בכדי להשתתף בעסקאות המוצעות באתר על הרוכש או המשכיר להיות תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

יתכן שלצורך השתתפות בעסקאות המוצעות באתר תידרש ליצור חשבון משתמש במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים ובהם שמך המלא, שנת הלידה שלך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות נוספים עימך. כמו כן, ייתכן שתידרש לספק מספר כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים. יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי להשתתפות בעסקאות המוצעות באתר.

בעת יצירת חשבון באתר עליך לספק מידע נכון ומדויק, ולעדכן מידע זה באתר, מעת לעת ובהתאם לצורך, על מנת לשמור את פרטי החשבון שלך עדכניים ומדוייקים. יובהר כי עדכון הפרטים הינו על אחריותך הבלעדית. יונימל שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד גולש אשר מסר פרטים כוזבים בעת יצירת חשבון באתר.

במקרה של בעיה עם המוצרים ו/או השירותים שרכשת או השכרת דרך האתר, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל , תטופל בהתאם לתנאי השימוש ולתנאי האחריות המופיעים בהסכם הרכישה ו/או בהסכם ההשכרה.

אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמא או החשבון שלך, בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.

הזמנת עסקה

במידה ותחליט לרכוש מוצרים או שירותים המוצעים באתר תידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי (סוג כרטיס האשראי, מספרו, תאריך תוקף הכרטיס, שם בעל הכרטיס, ספרות הזיהוי של הכרטיס ופרטי זיהוי של בעל הכרטיס) אשר יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישה ו/או השרות.

הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמא אותה תתבקש להקליד בשלב הזמנת העסקה.

יונימל רשאית למנוע מגולש באתר השתתפות בעסקאות המוצעות באתר באופן זמני, או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יונימל תהא רשאית למנוע מגולש להשתתף באיזה מעסקאות המוצעות באתר ו/או לפסול הזמנת עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים: הגולש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הגולש מסר פרטים שגויים בזדון; הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ביונימל או בצדדים שלישיים כלשהם; הגולש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם יונימל או מי מטעמה ו/או אם הגולש נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או שירותים שרכש מיונימל; כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מכל סיבה אחרת כגון הפרה של הוראות הדין ו/או תנאי השימוש.

על מנת שעסקה תתקבל אצל יונימל, עליה להיקלט במחשבי יונימל באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו במחשבי יונימל ו/או נקלטו באופן משובש ו/או שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי יונימל, לא תחייב את יונימל.

קליטת העסקה במחשבי יונימל אינה מהווה אישור לביצוע העסקה מצד יונימל. העסקה תאושר על ידי יונימל רק במידה וכל הפרטים נקלטו במחשבי יונימל כנדרש והתקבל אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי. יונימל תהא רשאית לפסול עסקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במקרים בהם חברת כרטיסי האשראי לא נתנה אישור לעסקה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תיפסל העסקה, המוצרים ו/או השירותים לא יסופקו לך על ידי יונימל ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק דיסקונט ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: “הריבית החריגה”). הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה. הגולש יחויב בתשלום ליונימל בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה יונימל לצורך גביית חובות של הגולש ליונימל.

תמורה ואמצעי תשלום

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.

חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר ו/או השירות המוצע ובהתאם להסכם הרכישה. מועדי אספקת המוצרים, כפי שאלה מצוינים בעמוד העסקה באתר, כוללים רק ימי עסקים (ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים, E-POST, HFD), לפי שיקול דעתה של יונימל. ניתנת לך האפשרות לבצע איסוף עצמי של המוצרים הנרכשים באתר. בכדי שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין במהלך תהליך ההזמנה את בחירתך לאסוף את המוצר באופן עצמאי. לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו. במידה ותבחר לבצע איסוף עצמאי של המוצר, יונימל לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על ידי הלקוח, בתנאי שאין מדובר במוצר שהיה בו פגם.

מסירת המוצר תיעשה רק עם הצגת מסמכים מזהים כפי שתדרוש יונימל, או כפי שידרש על ידי ספק שירותי השליחות ו/או הדיוור, ועם חתימת המקבל על גבי שובר קבלה ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירת המוצר.

יונימל עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים. יחד עם זאת, יונימל לא תהא אחראית לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.

במידה ותבחר לשלם על המוצרים ו/או השירותים במספר תשלומים, דמי המשלוח ישולמו במלואם יחד עם התשלום הראשון.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים המופיעים בתצלומי המוצרים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.

במקרים של ביטול עסקה שאינה עקב פגם או אי התאמה, הנך רשאי לבטל רכישה או השכרה של מוצר מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל ו/או מיום קבלת תעודת המשלוח או חשבונית (לפי המאוחר). אם תבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר בפועל, עליך להחזיר את המוצר באריזתו המקורית.

הנך רשאי לבטל רכישה של שירות בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד בו אמור להינתן השירות.

במקרה של ביטול עסקה כאמור, יונימל תהא רשאית לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או בסך של 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. אם המוצר סופק לך, עליך להחזירו בעצמך למשרדי יונימל או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר. לאחר החזרת המוצר תזוכה בסכום ששילמת עבורו, בניכוי דמי ביטול או סך של 100 ש”ח, כאמור לעיל.

בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל, ובמידה שהמוצר שלם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, תוכל להחזיר את המוצר ליונימל, בצירוף ליונימל החשבונית המקורית והודעה בכתב על החזרת המוצר ועמידה בתנאים המנויים לעיל. החזרת המוצר תבוצע בעצמך למשרדי יונימל או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר.

הודעה על ביטול עסקה יש למסור לכתובת: יונימל, ת.ד 32338, תל אביב 6132202 או לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]

במקרה בו קיבלת מוצר שהיה פגום בעת קבלתו, לא תחויב בדמי משלוח, דמי אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום, יונימל תעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, מלוא כספך יושב לך. במקרה של מוצר פגום עליך לפנות ליונימל בטלפון ובכתב, ולתאר את הבעיה הנטענת במוצר.

יונימל שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיוצ”ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מגולשים להזמין עסקה באופן תקין; אם יתברר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או כי התבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; אם יתברר כי הרוכש עלול לשוב ולמכור או להשכיר את המוצר ו/או השירות שהזמין לצד שלישי ו/או לסחור בהם בכל דרך אחרת; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת יונימל את המשך פעילותה של יונימל ו/או את ביצוע העסקה; בכל מקרה, שלדעת יונימל נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;

אם לאחר ביצוע רכישה או השכרה של מוצר, יתברר ליונימל כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית יונימל לבטל את העסקה ולהשיב לך את מלוא כספך. לחילופין רשאית יונימל להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר שלא לרכוש או לשכור את המוצר החלופי, תבוטל העסקה ומלוא כספך יושב לך.

במקרה של ביטול עסקה מצד יונימל, תימסר לרוכש הודעה בכתב לכתובת דואר האלקטרונית או לכתובת למסירת המוצר או ביצוע השירות, כפי שנמסרו על ידי הרוכש בעת הזמנת העסקה. אם הרוכש מסר פרטים שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת חשבון באתר, יונימל לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על ידי הרוכש. במקרה בו יונימל מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוצ”ב.

הגבלת אחריות

יונימל ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, דירקטורים ובעלי מניות בה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בקשר עם השימוש באתר, לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר.

יונימל ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או לתופעות לוואי כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר הינו באחריותו המלאה של הרוכש.

יונימל ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בכל הנוגע לחומרים בהם הרוכש/שוכר עשה שימוש באמצעות המוצרים המוצעים באתר. יודגש, כל חומר בו בחר הרוכש ו/או מי מטעמו לעשות שימוש באמצעות המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בהם.

אין בהצגת העסקאות באתר ו/או בהצעת המוצרים ו/או השירותים למכירה ו/או להשכרה משום המלצה ו/או הבעת דעה מטעם יונימל ו/או מי מטעמה לגבי השימוש בהם. יונימל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר והם לא יהיו אחראים בקשר עם התאמת המוצרים לצרכיך.

במקרה של תקלה במוצר, יצרנית המוצר תהא אחראית לתקינותו של המוצר, ובהתאם להנחיותיה תפעל יונימל, בהתאם לאמור בהסכם רכישת המוצר, הכל לפי העסקה שנעשתה עם המזמין. יונימל לא תהיה אחראית על מוצרים שנפגמו כתוצאה משימוש לא הולם, מפגיעה, משינוי, אי התאמה להוראות.

הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי יונימל אינה יצרנית המוצרים המוצעים באתר, אלא אם צוין בכתב אחרת.

חריגים

מדינות מסוימות ו/או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלה או שלילה של אחריות מסוימת או חבות בנסיבות מסוימות. לפיכך, חלק מהמגבלות והחריגות האמורות לעיל לא יחולו עליך בנסיבות כאלה.

יצירת קשר

בירורים או שאלות ניתן להפנות אל כתובת דואר אלקטרוני [email protected] או לטלפון 0584889459

מדיניות הפרטיות

יונימל מכבדת את הפרטיות שלך ומבקשת ממך לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלה. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

יונימל שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.

מידע שאינו מזהה אישית

יונימל אינה אוספת מידע מזהה אישי מגולשים באתר אשר מבקשים להישאר אנונימיים. בעת השימוש באתר ייתכן שיונימל תאסוף אודותייך מידע שאינו מזהה אישית כדוגמת כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. ייתכן ושימוש במידע זה יעשה על ידי יונימל ו/או יועבר על ידי יונימל לצדדים שלישיים. מידע מסוג זה הינו מידע אשר אינו מזהה אותך אישית, אך הוא יכול להועיל לשם תפעול האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו.

מידע מזהה אישית

באפשרות יונימל לאסוף מידע אשר ניתן על ידך באופן וולנטרי בעת שיצרת חשבון באתר או פנית אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני. אנו מניחים כי הירשמותך לאתר ובכל כניסה (LOG IN) שלך לאתר, אתה מודע לכך שכבר אינך אנונימי עבורנו.

בעת השימוש באתר ייתכן שיונימל תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע התקבל באתר על ידך בצורה וולנטרית (לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, תחומי עניין, כתובת, מספר טלפון וכל מידע אחר אותו תבחר להעביר ליונימל.

השימוש במידע כאמור, נועד, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, עזרה, תמיכה ועדכונים בנוגע למוצריה ופעילותה של יונימל.

עוגיות

אנו משתמשים ב`עוגיות` (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. `עוגיות` (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שינוי של מידע מזהה אישית

במידה ותרצה לשנות ו/או לעדכן מידע המזהה אותך אישית, אנא שלח הודעה הכוללת את פרטייך המעודכנים לכתובת [email protected]

מחיקה של מידע מזהה אישית.

במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית יימחק מהאתר, אנא שלח אי-מייל לכתובת [email protected] וציין בו כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של יונימל, יימחק. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של יונימל אינה מונעת מ-יונימל להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

זכות לעיין במידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הפרטיות”), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

יתכן כי יונימל ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב

 ״cookies” או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של יונימל. מדיניות הפרטיות של יונימל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר יונימל אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי יונימל אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר.

רישום והסרה מרשימת תפוצה

כגולש רשום, עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבל דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, יונימל לא תעשה שימוש במידע ההרשמה שלך על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע לרבות, אך לא רק, עלוני חדשות, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר.

כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולא לקבל דואר אלקטרוני מיונימל בכל זמן ומכל סיבה באמצעות שימוש בהוראות הויתור על קבלת דיוור המופיעות בדואר האלקטרוני אשר קיבלת. באפשרותך גם לוותר על קבלת דואר אלקטרוני הכולל מידע שיווקי ותקשורת שיווקית אחרת מאתנו בכל עת ע”י משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] עם בקשתך הספציפית.

סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

יונימל לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולגופים שיפוטיים ולמעט במקרים הבאים, ללא פרטי אשראי: קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר; לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר; בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר; אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם יונימל או מי מטעמה; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין יונימל; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ביונימל; אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי;

נהלי אבטחה

יונימל נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר יונימל אוספת מידע רגיש, המידע מוצפן ומועבר אל יונימל בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית אל מחשבי יונימל, הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן, יונימל אינה מבטיחה כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה.

אין במדיניות הפרטיות של יונימל כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.